อบต.หาดพันไกร
📢ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ อปท. ๑ ธนาคารขยะ 📢 Recyclable Waste Bank - มหาดไทย โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ธนาคารขยะ ในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมซื้อ - ขาย ขยะรีไซเคิล โดยมีจุดรับซื้อ ณ อาคารจอดรถ ที่ทำการ อบต.หาดพันไกร มีการสมัครสมาชิกกองทุนขยะ และการดำเนินกิจกรรมซื้อขยะ ทุกวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
เพื่อส่งเสริมให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือไปขายต่อเพื่อให้มีรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะ
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ในนาม อบต.หาดพันไกรขอขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบุญนำ จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร นายเกียรติพงษ์ ลือชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบางลึกคัพ ครั้งที่ ๑๘ ในวันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางลึก

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดพันไกร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ติดตามผลการดำเนินงานการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร